Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Jedno z zasadniczych pytań pojawiających się podczas procesu tworzenia aplikacji oraz prezentowania w sferze publicznej działań związanych z naszą kandydaturą brzmi - co się stanie, jeżeli odpadniemy na jednym z etapów konkursowych? Co z warsztatami, ekspertyzami, konsultacjami opłacanymi z pieniędzy podatników?

Odpowiadamy.

Sam udział w konkursie stanowi bodziec mający stymulować rozwój środowiska kulturalnego. Szerokie spektrum działań podjętych już zimą 2023 roku ma kreować i definiować lokalną społeczność, służyć wzmacnianiu więzi wśród mieszkańców, zwiększać udział kultury w życiu społecznym miasta oraz wspierać turystykę kulturową.

Jednym z wiodących aspektów analizowanych przy tworzeniu aplikacji jest poprawa atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych poprzez działania kulturalne oraz wspieranie powstawania nowych miejsc kultury i spędzania czasu wolnego, np. Adebar.

Z myślą o konkursie wypracowano wiele narzędzi, instrumentów, przeprowadzono szereg działań, które niezależnie od zakończenia całości procesu aplikacyjnego będą w stanie uczynić z kultury precyzyjne narzędzie służące rozwojowi lokalnej społeczności oraz największemu uzdrowisku w Polsce. Oto niektóre z nich:

Jedno z zasadniczych pytań pojawiających się podczas procesu tworzenia aplikacji oraz prezentowania w sferze publicznej działań związanych z naszą kandydaturą brzmi - co się stanie, jeżeli odpadniemy na jednym z etapów konkursowych? Co z warsztatami, ekspertyzami, konsultacjami opłacanymi z pieniędzy podatników?

Odpowiadamy.

Sam udział w konkursie stanowi bodziec mający stymulować rozwój środowiska kulturalnego. Szerokie spektrum działań podjętych już zimą 2023 roku ma kreować i definiować lokalną społeczność, służyć wzmacnianiu więzi wśród mieszkańców, zwiększać udział kultury w życiu społecznym miasta oraz wspierać turystykę kulturową.

Jednym z wiodących aspektów analizowanych przy tworzeniu aplikacji jest poprawa atrakcyjności i użyteczności przestrzeni publicznych poprzez działania kulturalne oraz wspieranie powstawania nowych miejsc kultury i spędzania czasu wolnego, np. Adebar.

Z myślą o konkursie wypracowano wiele narzędzi, instrumentów, przeprowadzono szereg działań, które niezależnie od zakończenia całości procesu aplikacyjnego będą w stanie uczynić z kultury precyzyjne narzędzie służące rozwojowi lokalnej społeczności oraz największemu uzdrowisku w Polsce. Oto niektóre z nich:

Społeczna Rada Kultury

Rozwojowi służyć będzie specjalnie powołana Społeczna Rada Kultury, której zadania mają między innymi polegać na pobudzaniu aktywności społecznej mieszkańców, wspieraniu twórczości i działalności artystycznej, w tym debiutów artystycznych, pobudzaniu artystycznego rozwoju młodzieży, wspieraniu twórczości profesjonalnej i amatorskiej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i włączaniu wszystkich mieszkańców do aktywnego życia publicznego.

Formalne ustanowienie Społecznej Rady Kultury Miasta Kołobrzeg ma na celu stały monitoring rozwoju kultury i przedstawianie rocznych raportów z działań i wniosków do ewentualnej aktualizacji strategii rozwoju kultury.

SRK w ramach dalszych corocznych prac będzie zapraszać mieszkańców, aktywistów,organizacje pozarządowe, artystów, twórców, naukowców, liderów społecznych i wszystkich zaintereso wanych do aktywnego udziału w procesie konsultacji i debat nad rozwojem Strategii Kultury Miasta Kołobrzeg. Rada ma powstać jeszcze w tym roku.

Nowe obiekty kultury na mapie miasta

Jednym z celów stawianych miastom kandydującym do tytułu ESK jest poszerzanie kulturalnej mapy miasta i zwiększanie całorocznej oferty kulturalnej. Takie też cele założył sobie zespół pracujący nad kołobrzeską aplikacją.

W planach przekazanie przez miasto kolejnych obiektów w ręce ludzi kultury, stowarzyszeń, fundacji, muzeów, instytucji kultury. Wśród proponowanych obiektów znajdują się:

  • Latarnia Morska
  • przepompownia nad Parsętą
  • węzeł cieplny
  • Baszta Prochowa wraz z parkiem
  • obiekty przy porcie rybackim.

Zdiagnozowanie potrzeb

W oparciu o grupę badawczą opartą na szeroko rozumianym środowisku ludzi kultury i sektorów powiązanych w okresie kwiecień - czerwiec 2023 roku, zostały przeprowadzone indywidualne wywiady środowiskowe.

Zaangażowanie w proces tworzenia kultury mieszkańców i środowiska poprzez spotkania konsultacyjne oraz otwarte dyskusje z ich udziałem umożliwiło udział lokalnej społeczności, twórców, aktywistów i animatorów kultury w kreowaniu nowych treści.

Określono priorytetowe działania i obszary, które będą miały kluczowy wpływ na rozwój kołobrzeskiej kultury.

Zdefiniowano nowe cele oraz nowe potrzeby i oczekiwania instytucji kultury, lokalnych twórców oraz publiczności.

Program Rozwoju Kultury Miasta Kołobrzeg do roku 2030 +

Jednym z motorów stworzenia Programu Rozwoju Kultury Miasta Kołobrzeg 2030 plus i przyjęciu go formie uchwały Rady Miasta, były aktywności powiązane z naszą kandydaturą do tytułu ESK 2029.

Program Rozwoju Kultury Miasta Kołobrzeg do roku 2030 + ma służyć wypracowaniu polityki kulturalnej poprzez określenie celów strategicznych i kierunków rozwoju, co następnie będzie miało przełożenie na wprowadzenie w życie oferty kulturalnej, której beneficjentami są mieszkańcy i odwiedzający nasze miasto goście.

Dokument definiuje rozwój kultury poprzez rozwój środowisk twórczych i wzrost uczestnictwa w kulturze, wzbogacenie infrastruktury kulturalnej i dbałość o dziedzictwo kulturowe. Duży nacisk kładzie się na zróżnicowanie form wsparcia sektora kultury, poszukiwanie nowych propozycji współpracy środowisk sztuki, biznesu i nauki oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwiększanie zakresu współodpowiedzialności.

Kołobrzeg czeka na Twoją energię! Skontaktuj się z nami

Aby zmienić przyszłość, potrzebujemy Twojej energii i odwagi. Tworząc swój projekt, nie wahaj się proponować działań przekraczających dotychczasowy horyzont swoich możliwości.

Zgłoś swój projekt